Den internationella övningen Balex 2021 främjar beredskapen inför flertypsolyckor till havs och bekämpning av miljöskador i Östersjön

18.3.2021 15.33
Pressmeddelande
Vartiolaivaturva merellä. Turvan helikopteri tasolle laskeutumassa meripelastushelikopteri.
Balex 2021

Gränsbevakningsväsendet ordnar en internationell övning Balex 2021 där man övar på att bekämpa flertypsolyckor och miljöolyckor till havs. Övningshelheten inleds i mars med en kartövning som genomförs på distans och kulminerar i en maritim övning som ordnas i Kotka 24–25.8.2021.

Övningen är en del av samarbetet inom ramen för konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (HELCOM). Den ordnas årligen på olika håll i Östersjön – år 2021 är Finland värd. I övningen deltar flera internationella enheter och experter. 

Med övningen förbereder man sig på en stor miljöolycka som kan inträffa i den livligt trafikerade Östersjön. I övningsscenariot krockar två tankfartyg på en farled utanför Kotka. Olja och hälsoskadliga kemikalier som finns ombord börjar läcka ut i den omgivande naturen. Finländska myndigheter och frivilliga vidtar omedelbart under ledning av Gränsbevakningsväsendet åtgärder för att rädda människoliv och begränsa skador på miljön. Även andra kuststater kring Östersjön kallas till hjälp.

Östersjön är ett av de livligast trafikerade havsområdena i världen, vilket innebär att det alltid finns en risk för storolyckor. Mängden risker ökar i takt med att fartygstrafiken ökar. Enbart i Finska viken trafikerar årligen över 36 000 fartyg och cirka 180 miljoner ton olja transporteras. Dessutom rör sig ett stort antal fritidsbåtar samt handels- och passagerarfartyg i Finska viken. 
På grund av dess smala form är Östersjön särskilt sårbar för olje- och kemikalieolyckor. I olyckssituationen driver oljan som hamnat i havet snabbt in på kusten, senast inom några dygn. Den totala längden strandlinje som förorenas längs den sönderskurna kusten kan uppgå till hundratals kilometer. Utan omedelbara bekämpningsåtgärder nersmutsar utsläppen stränderna, stör näringar och kan orsaka långvariga olägenheter för naturen. Kostnaderna för samhället kan bli enorma. Därför är det särskilt viktigt att bekämpningsåtgärderna koncentreras så snabbt som möjligt till olycksplatsen till havs.

Gränsbevakningsväsendet ansvarar förutom för gränssäkerheten även för sjöräddningen och bekämpningen av miljöproblem på öppet hav. Bekämpningen av stora oljeolyckor genomförs i samarbete mellan flera myndigheter och frivilliga. Vid en storolycka i havsområdet kan en del av den operation som leds av Gränsbevakningsväsendet omfatta över 20 olika samarbetsinstanser.

I övningshelheten Balex 2021 deltar förutom Gränsbevakningsväsendet även bl.a. Kymmenedalens räddningstjänst, Marinen, WWF och Meteorologiska institutet. Även internationellt stöd är viktigt. Olyckor till havs följer inte territorialvattengränserna. Målet med Balex-övningarna är att stödja att varje Östersjöstat kan leda en stor oljebekämpningsoperation inte bara med egna resurser utan också med hjälp av grannländernas bekämpningsresurser. Övningen fokuserar på operativ planering och ledning, kommunikation och praktiska åtgärder för att bekämpa miljöskador till havs och på stränderna.
Övningen Balex 2021 leds av Finska vikens sjöbevakningssektion.

Genomförandet av övningen stöds av projekten OILSAREX och OILART som leds av staben för Gränsbevakningsväsendet och som utvecklar verksamhetsmodeller för bekämpning av oljeskador och övningsverksamhet till havs. I sin strategi fram till 2027 har Gränsbevakningsväsendet fastställt som mål att utveckla lägesbilden av havsområdet, övervakningen och förmågan att leda bekämpningen av miljöolyckor i havsområdet. På basis av övningen strävar man efter att identifiera utvecklingsbehov som beaktas i samband med utvecklingen av verksamheten.

För att klara av flertypsolyckor till havs krävs kontinuerlig beredskap och utveckling av kunnandet. Det är därför vi tränar regelbundet och i samarbete med andra.
 

Raja - tiedote