Arbete för havet – bevakningsfartyg skyddar Östersjön och forskningen

30.3.2021 15.28
Pressmeddelande

Bevakningsfartygen utgör bland annat ryggraden vid oljeuppsamling på öppet hav. Till miljöskyddsuppgifterna hör också många andra delområden.

Östersjön är ett ekologiskt känsligt havsområde som lider av föroreningar och övergödning. Till Gränsbevakningsväsendets uppgifter hör flera miljöskyddsuppgifter. Den livliga fartygstrafiken i Östersjön, de trånga och låga farlederna, transporterna av farliga ämnen och överfisket skapar risker som Gränsbevakningsväsendet i egenskap av tillsynsmyndighet till havs förbereder sig för i Finland och i internationellt samarbete i hela Östersjöområdet. 

sjöbevakare gör oljeprovtagning
Oljeprovtagning i Skärgårdshavet för brottsutredning

Gränsbevakningsväsendet har övervakat marina miljöbrott i årtionden och undersökt dem redan i femton år. Ansvaret för bekämpningen av miljöskador överfördes från Finlands miljöcentral till Gränsbevakningsväsendet den 1 januari 2019. I praktiken innebar detta att Gränsbevakningsväsendet ordnade regionala riskanalyser, verksamhetsplaner och utbildning. En av de prioriterade områdena i forskningen vid Gränsbevakningsväsendet är de nya teknikerna och metoderna för bekämpning av miljöskador till havs.

Bevakningsfartyg som specialiserat sig på bekämpning av miljöskador i havsområdet utgör också den beredskapsmässiga ryggraden vid oljeinsamling till havs, i samarbete med de regionala räddningsverken och försvarsmakten. Oljeinsamlingsutrustning har enligt avtal placerats runt om i landet även i många andra aktörers fartygsmateriel. 

bevakningsfartyg gör oljeinsamling
Oljebekämpningsoperation i norra Östersjön midsommar 2019

Bevakningsfartygen är ute till havs varje dag året runt och producerar en lägesbild av havsområdet som också omfattar information om tillståndet i den marina verksamhetsmiljön. Fartyget samlar in information om vädret och förändringar i det dygnet runt. Mätningen av havsvattnets djuptemperatur och uppföljningen av vattenkvaliteten ger värdefull information utifrån vilken sakkunniga bedömer havets tillstånd.    

Bevakningsfartygen Tursas och Uisko har samarbetat i frågor som gäller Östersjöns välbefinnande, bl.a. med Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Åbo yrkeshögskola. Till uppgifterna hör till exempel granskning av tumlarbojar, övervakning av yrkesfisket samt kartläggning av riskvrak.  

simhopp av mannen från fartyget i solnedgång
Håll Östersjön ren!
Raja - tiedote