Skip to Content

VÁRUHUS: Lappi rádjagozáhus báhčá juolgeveaga vearjjuiguin Kerttuvaara báhčinšiljus Anáris 2.– 5.10.2023

Julkaisuajankohta 7.9.2023 14.14
Dieđáhus

Váruhus / Váruttâs / Vaartõs

VÁRUHUS

Lappi rádjagozáhus báhčá juolgeveaga vearjjuiguin Kerttuvaara báhčinšiljus Anáris 2.– 5.10.2023.

Váralaš guovlu:

Báhčinšillju - Saarineitamojärvi - Sylvenvaara - Vuolimuš Kerttujärvi – Kerttujärvi - Välivaara davágeahči - Laanajärvi - Kurujärvi davágeahči - Puukkovaara davágeahči – Aitavaara - Mukanperävaarat - Báhčinšillju.

Lassidieđuid oažžu telefovnnain nummiris 0295 425 378 ja báhčimiid áigge nummiris 0295 425 340.

 

VÁRUTTÂS 


Laapi räjikocceemlájádâs páácá jyelgivievâ viärjuiguin Kiärdusvääri pääccimsaa jeest Anarist 2.– 5.10.2023.

Varâlâš saje: 

Pääccimsaje – Saarineitämöjävri – Sylvenvääri – Vyelemuš Kiärdusjävri – Kiärdusjävri – Koskâvääri tavepeeli – Laanâjävri – Kurrâjäävri tavekeeči – Puuvkovääri tavepeeli – Äiđivääri – Mukanperäväärih – Pääccimsaje.

Lasetiäđuid finnee puhelin peht numerist 0295 425 378 já pacâmij ääigi numerist 0295 425 340. 

 

VAARTÕS 

Lappi raajjväärdtõk pääčč mäddviõǥǥi pääččamneävvaivuiʹm Kerttuvääʹr pääččamvuuʹdest Aanrest 2.– 5.10.2023. 

Vaarlaž vuʹvdd: 

Pääččamǩeäinn – Saarineitämöjäuʹrr – Sylvenvääʹrr – Vueʹlmõs Kerttujäuʹrr – Kerttujäuʹrr – Kõskkvääʹr tâʹvvǩieʹčč – Laanajäuʹrr – Kurujääuʹr tâʹvvǩiečč – Neiʹbbvääʹr tâʹvvǩiečč –Äiddvääʹrr - Mukanperävääʹr – Pääččamǩeäinn. 

Lââʹssteâđaid vuäǯǯ teʹlfonpääiʹǩ nââmrest 0295 425 378 da pääččam äiʹǧǧen nââmrest 0295 425 340.
 

Ampuma- ja melutiedotteet Lapin rajavartiosto Raja - tiedote