Skip to Content

Lappi rádjagozáhus báhčá juolgeveaga vearjjuiguin Kerttuvaara báhčinšiljus Anáris 3.– 6.10.2022

Julkaisuajankohta 12.9.2022 16.15
Dieđáhus

Váruhus / Váruttâs / Vaartõs

VÁRUHUS

Lappi rádjagozáhus báhčá juolgeveaga vearjjuiguin Kerttuvaara báhčinšiljus Anáris 3.– 6.10.2022.

Váralaš guovlu:

Báhčinšillju - Saarineitamojärvi - Sylvenvaara - Vuolimuš Kerttujärvi – Kerttujärvi - Välivaara davágeahči - Laanajärvi - Kurujärvi davágeahči - Puukkovaara davágeahči – Aitavaara - Mukanperävaarat - Báhčinšillju.


Lassidieđuid oažžu telefovnnain nummiris 040 3572 776 ja báhčimiid áigge nummiris 0295 425 340.VÁRUTTÂS

Laapi räjikocceemlájádâs páácá jyelgivievâ viärjuiguin Kiärdusvääri pääccimsaa jeest Anarist 3.– 6.10.2022.

Varâlâš saje: 

Pääccimsaje – Saarineitämöjävri – Sylvenvääri – Vyelemuš Kiärdusjävri – Kiärdusjävri – Koskâvääri tavepeeli – Laanâjävri – Kurrâjäävri tavekeeči – Puuvkovääri tavepeeli – Äiđivääri – Mukanperäväärih – Pääccimsaje.

 
Lasetiäđuid finnee puhelin peht numerist 040 3572 776 já pacâmij ääigi numerist 0295 425 340. VAARTÕS

Lappi raajjväärdtõk pääčč mäddviõǥǥi pääččamneävvaivuiʹm Kerttuvääʹr pääččamvuuʹdest Aanrest 3.– 6.10.2022.

Vaarlaž vuʹvdd: 

Pääččamǩeäinn – Saarineitämöjäuʹrr – Sylvenvääʹrr – Vueʹlmõs Kerttujäuʹrr – Kerttujäuʹrr – Kõskkvääʹr tâʹvvǩieʹčč – Laanajäuʹrr – Kurujääuʹr tâʹvvǩiečč – Neiʹbbvääʹr tâʹvvǩiečč –Äiddvääʹrr - Mukanperävääʹr – Pääččamǩeäinn. 


Lââʹssteâđaid vuäǯǯ teʹlfonpääiʹǩ nââmrest 040 3572 776 da pääččam äiʹǧǧen nââmrest 0295 425 340.
 

Ampuma- ja melutiedotteet Raja - tiedote