Skip to Content

Lappi rádjagozáhus báhčá / Laapi räjikocceemlájádâs páácá /Lappi raajjväärdtõk pääčč 22.2.2021 – 25.2.2021

18.2.2021 13.19
Dieđáhus

Váruhus: Lappi rádjagozáhus báhčá juolgeveaga vearjjuiguin Kerttuvaara báhčinšiljus Anáris 22.2.2021 – 25.2.2021.

Váralaš guovlu:

Báhčinšillju – Saarineitamojärvi – Sylvenvaara – Vuolimuš Kerttujärvi – Kerttujärvi – Välivaara davágeahči – Laanajärvi – Kurujärvi davágeahči – Puukkovaara davágeahči – Aitavaara –Mukanperävaarat – Báhčinšillju.

Lassidieđuid oažžu telefovnnain nummiris 0295 42 5373 ja báhčimiid áigge nummiris 0295 42 5340

Váruttâs: 

Laapi räjikocceemlájádâs páácá jyelgivievâ viärjuiguin Kiärdusvääri pääccimsaa jeest Anarist 22.2.2021 – 25.2.2021.

Varâlâš saje:

Pääccimsaje – Saarineitämöjävri – Sylvenvääri – Vyelemuš Kiärdusjävri – Kiärdusjävri – Koskâvääri tavepeeli – Laanâjävri – Kurrâjäävri tavekeeči – Puuvkovääri tavepeeli – Äiđivääri – Mukanperäväärih – Pääccimsaje.

Lasetiäđuid finnee puhelin peht numerist 0295 42 5373 já pacâmij ääigi numerist 0295 42 5340.

Vaartõs

Lappi raajjväärdtõk pääčč mäddviõǥǥi pääččamneävvaivui'm Kerttuvää'r pääččamvuu‘dest Aanrest 22.2.2021 – 25.2.2021.

Vaarlaž vu'vdd:

Pääččamǩeäinn – Saarineitämöjäu'rr – Sylvenvää'rr – Vue'lmõs Kerttujäu‘rr –  Kerttujäu‘rr  –Kõskkvää'r tâ‘vvǩie'čč – Laanajäu'rr – Kurujääu'r tâ‘vvǩiečč – Nei'bbvää'r tâ‘vvǩiečč –  Äiddvää'rr  –Mukanperävää‘r – Pääččamǩeäinn.

Lââ'ssteâđaid vuäǯǯ te'lfonpääi'ǩ nââmrest 0295 42 5373 da pääččam äi'ǧǧen nââmrest numerosta 0295 42 5340.

Ampuma- ja melutiedotteet Raja - tiedote