1. Yleiset perusteet

Rajavartiolaitosta ja sen virkamiesten toimintaa ohjaavat Rajavartiolaitosta koskeva lainsäädäntö, hallinnon määräykset ja ohjeet. Lisäksi Rajavartiolaitoksen arvot ja niiden mukainen toiminta muodostavat tärkeän perustan sille, mitä pidetään tärkeinä toimintamalleina Rajavartiolaitoksessa. Nämä osaltaan ovat toimineet Rajavartiolaitoksen eettisenkin toiminnan taustalla, vaikka erillistä eettistä säännöstöä ei ole aiemmin ollutkaan. Kansainvälisesti ja kansallisesti organisaatioiden ja yhteisöjen omat eettiset säännöstöt (koodistot) ovat kuitenkin muodostumassa yhä tärkeämmiksi. Siten myös Rajavartiolaitokseen on laadittu yhteistyössä henkilöstön kanssa eettinen säännöstö. Eettinen säännöstö sisältää myös korruption vastaiseen toimintaan liittyviä elementtejä liittyen Euroopan neuvoston korruptionvastaisen elimen suosituksiin.

Rajavartiolaitoksen eettisen säännöstön tarkoitus on toimia Rajavartiolaitoksen koko henkilöstölle yleisenä toimintaa ohjaavana eettisenä ohjeistuksena ja samalla viestiä kansalaisille, yhteistyökumppaneille ja muille toimijoille eettisistä periaatteistamme. Toimittaessa Rajavartiolaitoksen eettisen säännöstön mukaisesti jokainen virkamies toteuttaa samalla käytännössä myös Rajavartiolaitoksen arvojen mukaista toimintaa ja edistää osaltaan myös tavoitteita turvallisuuden lisäämisessä yhteiskunnassa. Eettinen säännöstö ei korvaa lainsäädännön tai hallinnon antamia määräyksiä tai kyseiseen asiaan annettuja ohjeita.

Rajavartiolaitoksen eettisen säännöstön keskeisen perustan muodostavat Rajavartiolaitoksen arvot ammattitaito, yhteistyökyky ja luotettavuus sekä niihin arvotyön yhteydessä laaditut tarkentavat kuvaukset. Toimintamme perustana ovat Suomen kansalaisten ja Euroopan Unionin kokonaisvaltaiset turvallisuustarpeet.

Tehtävät ja toiminnan luonne edellyttävät, että Rajavartiolaitoksen ratkaisujen ja tekojen on oltava kaikissa tilanteissa mahdollisimman oikeita ja eettisesti kestäviä ja että Rajavartiolaitoksen toiminta tuottaa hyötyä yhteiskunnalle, Euroopan unionille, sidosryhmille ja yksilöille.

Määritelmiä

Eettinen säännöstö (koodisto) määritellään yleisesti käyttäytymistä ohjaavaksi toimintaohjeeksi. Säännöstöt antavat ohjeita arvopohjaisesti oikeaa ja hyvää toimintaa varten. Ne eivät aina sisällä yksityiskohtaisia toimintaohjeita vaan ne voivat koostua ydinarvoista ja periaatteista, joita tulkitaan itsenäisesti vaihtelevissa työtilanteissa.

Etiikalla tarkoitetaan tekojen oikeellisuuden arvioinnin periaatteita.

Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Vaikutusvallalla tarkoitetaan valtaa, kykyä tai asemaa tehdä päätöksiä tai vaikuttaa toisen toimijan toimintaan, käyttäytymiseen, mielipiteisiin tai päätöksentekoon. Vaikutusvalta ei edellytä muodollista määräys- tai toimivaltaa. Vaikutusvallan väärinkäyttöön voivat yhtälailla syyllistyä yksityishenkilöt, virkamiehet, poliitikot ja talouselämän palveluksessa toimivat. Korruptioon voi syyllistyä myös henkilö, joka antaa toisen vaikuttaa käyttäytymiseensä tai päätöksentekoonsa edun saavuttamiseksi. Väärinkäyttö voi olla lain ja muodollisten sääntöjen vastaista tai muuten epäeettistä toimintaa.

Edulla tarkoitetaan etuuksia tai hyötyjä, jotka suoraan tai välillisesti parantavat vastaanottajan tai hänen intressipiiriinsä asemaa, statusta tai tilannetta. Intressiryhmä voi olla esimerkiksi suku, ystävä, tuttavapiiri, poliittinen puolue, etninen tai uskonnollinen ryhmä tai muu viiteryhmä. Tämänkaltaisten etujen antaminen, tarjoaminen, vastaanottaminen tai pyytäminen suoraan tai kolmannen tahon välityksellä on korruptiota, jos se on omiaan vaikuttamaan toisen toimintaan tai käyttäytymiseen lain tai sääntöjen vastaisesti tai muuten epäeettisesti tai on omiaan heikentämään luottamusta.

Integriteetti on yksilön tai yhteisön käytöstä tai toimintaa, joka noudattaa korruptiota ehkäiseviä moraalisia ja eettisiä standardeja.

2. Rajavartiolaitoksen eettinen säännöstö

Meillä on tehtäviemme vaatimat tiedot ja erityistaidot.

Meillä on hyvä tuntemus toimintaamme ohjaavasta lainsäädännöstä ja hallitsemme toimivaltuutemme. Myös työkykymme vastaa tehtäviemme vaatimuksia ja tunnistamme ja hallitsemme tehtäviimme liittyvät riskit. Me tunnemme toiminta-alueemme ja osaamme käsitellä kalustoamme ja välineitämme eri tilanteissa ja tehtävissä sekä liikkua kaikissa olosuhteissa maastossa, ilmassa ja merellä.

Toimintamme on ennaltaehkäisevää, tehokasta ja taloudellista.

Me ymmärrämme toimintamme perusteet, päämäärät ja tavoitteet. Me myös saavutamme tavoitteen mukaisen lopputuloksen turvallisesti ja nopeasti. Suoritamme kaikki tehtävämme laadukkaasti ja tunnollisesti ja olemme tietoisia toimenpiteidemme vaikutuksista.Käsittelemme Rajavartiolaitoksen hallussa olevaa omaisuutta vastuullisesti.

Olemme oman alamme kehittäjiä ja tiennäyttäjiä.

Olemme rohkeita, päättäväisiä sekä määrätietoisia ja asennoidumme tehtäviimme myönteisesti. Tunnemme myös aitoa ammattiylpeyttä ja olemme työssämme täsmällisiä, innostuneita sekä oma-aloitteisia. Tunnemme vahvuutemme ja puutteet osaamisessamme ja kehitämme jatkuvasti omaa alaamme ja itseämme.

Meidät tunnetaan kehittäjänä ja luonnon ammattilaisena. Edistämme toimintamme kautta myös ympäristönsuojelua.

Olemme ehdottoman rehellisiä ja oikeudenmukaisia.

Kunnioitamme ihmisarvoa, yksityisyyden suojaa ja perusoikeuksia sekä luontoa. Myös ratkaisumme ja toimintamme ovat säädösten mukaisia, perusteltuja ja eettisesti oikeita. Noudatamme kohtuullisuutta ja tasapuolisuutta sekä huolehdimme siitä, että kaikkia kohdellaan samojen periaatteiden mukaisesti.

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää. Puutumme syrjintään siellä, missä meillä on mahdollisuus vaikuttaa asiaan.

Olemme esimerkillisiä niin työssä kuin vapaa-aikanamme.

Kannamme vastuun tekemisistämme eikä meitä voi lahjoa. Emme tavoittele virkatehtävissä henkilökohtaista hyötyä emmekä ota vastaan taloudellista tai muuta etuutta, joka voisi vaarantaa luottamusta meitä kohtaan.

Huomioimme esteellisyyssäännökset kaikessa toiminnassamme. Noudatamme sivutoimien harjoittamisesta annettuja määräyksiä eivätkä vapaa-ajan sidonnaisuutemme vaaranna Rajavartiolaitoksen tehtävien suorittamista.

Olemme myös vilpittömiä ja meillä on korkea moraali. Esiintymisemme on luottamusta herättävää ja olemme itse luottamuksen arvoisia sanoissa ja teoissa, työssä ja vapaa-aikana.

Olemme saatavilla hädän tullen.

Kalustomme ja välineistömme ovat toimintavarmoja ja toimintaamme soveltuvia. Olemme myös auttamishaluisia, aina tavoitettavissa ja pystymme luottamaan vaikeissakin tilanteissa toisiimme. Noudatamme annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä puutumme toiminnassamme havaitsemiimme epäkohtiin ja korjaamme ne.

Toimintamme sekä Rajavartiolaitoksen sisällä että sidosryhmien kanssa perustuu keskinäiseen luottamukseen ja avoimuuteen.

Pidämme antamamme lupaukset ja arvostamme toisiamme. Toimimme hyvää työilmapiiriä ja rajaperinteitä vaalien sekä arvokkaita perinteitämme kunnioittaen. Me myös luotamme toisiimme ja kunnioitamme asiakkaitamme.

Noudatamme hyvän hallinnon periaatteita.

Tiedostamme sisäisen valvonnan tärkeän merkityksen osana valtionhallinnon toimintaa ja riskienhallintaaEsimiehillä ja johdolla on erityinen vastuu toiminnan lainmukaisuuden ja laadun valvonnassa.

Viestintämme on avointa, luotettavaa ja ennaltaehkäisevää.

Asiakkaat, sidosryhmät ja oma henkilöstömme saavat ajoissa tarvitsemansa tiedot ja neuvot. Otamme huomioon myös toistemme, asiakkaidemme ja sidosryhmiemme tarpeet. Olemme palvelualttiita, myönnämme virheemme emmekä provosoidu.

Salassa pidettävien tietojen osalta toimimme täsmällisesti määräysten mukaisesti eikä tietoja päädy asiattomien tietoon

Olemme ennakkoluulottomia ja joustavia.

Kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja arvostamme yhdessä tekemistä. Olemme innostuneita ja kannustavia ratkaisujen etsijöitä. Meillä on valmius joustaa tilanteen sitä edellyttäessä ja salliessa.

Keskeinen lähdeaineisto:

 • Suomen perustuslaki
 • EU:n ihmisoikeussopimus
 • EU:n perusoikeuskirja
 • Rajavartiolaitoksen arvot ja siihen liittyvä aineisto
 • Rajavartiolaitoksen strategia 2027
 • Henkilöstöstrategia 2027
 • Valtionhallinnon käsikirja: Arvot arjessa - virkamiehen etiikka
 • Valtionhallinnon virkamiesetiikan ja -moraalin tila- kansalaiskyselyn tulokset 2015
 • Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti 3/2014
 • VM:n työryhmämuistioita 8/2000; virkamiesetiikka; selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista
 • RVLPAK A.21 (Rajavartiolaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta)
 • RVLPAK A.22 (Sisäinen laillisuusvalvonta Rajavartiolaitoksessa)
 • Yleinen palvelusohjesääntö
 • Työryhmätyöskentely Rajavartiolaitoksen henkilöstöjärjestöjen kanssa
 • Lausunnot Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiltä
 • Korruption vastaisen yhteistyöverkoston luonnos korruption vastaiseksi strategiaksi (Oikeusministeriön sivusto)