Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa on rahoituskaudella 2014–2020 kaksi Rajavartiolaitoksen tehtäviä koskevaa painopistettä: yhdennetyn meripolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon edistäminen.

Meripolitiikan rahoituksella pyritään edistämään kansallisen meripolitiikan vaikuttavuutta suuntaamalla rahoitusta eri viranomaissektoreiden välisen yhteistyön edistämiseen. Rajavartiolaitokselle Suomen toimintaohjelmasta on myönnetty rahoitusta seuraaviin meripolitiikkahankkeisiin:

Merellisen monialaonnettomuuden hallintajärjestelmän kehittäminen, EU-rahoitus 750 000 €

Hankkeessa pyritään laajentamaan Rajavartiolaitoksen päivittäisissä meripelastustehtävissä käyttämää meripelastustietojärjestelmää palvelemaan tehokkaammin kaikkien merellisten onnettomuustilanteiden hallintaan osallistuvien tahojen tietotarvetta ja tiedonjakamista. Hankkeen avulla tavoitellaan tehokkuutta ja oikea-aikaisuutta päätöksentekoon.

Kehityshanke uudesta valvontateknologiasta ja sen perusteella toteutettava soveltuvuustutkimus

EU-rahoitus 1,1 M €

Hankkeessa selvitetään ja testataan uudella valvontateknologialla varustettuja sensorialustoja pohjoisen Itämeren monisektoraalisessa valvontatyössä vuosina 2017–2020. Selvityksen perusteella arvioidaan uusien valvontateknologioiden käytettävyys, käyttöönoton hankinta- ja elinkaarikustannukset sekä vaikuttavuus verrattuna nykyisin käytössä oleviin teknologioihin. Hankkeen tavoitteena on lisäksi edistää innovaatiokumppanuuksia uusien valvontateknologioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Öljyntorjunnan operaatiotaitokonsepti OILART

EU-rahoitus 250 000 € (+ max. 250 000 € v. 2020 rahaston varojen salliessa)

Hankkeen tavoite on kehittää kansainvälistä öljyntorjuntakykyä kehittämällä Pohjoiselle Itämerelle öljyntorjunnan operaatiotaitokonsepti. Konseptin avulla määritellään, kuinka olemassa olevia öljyntorjuntajoukkoja kannattaa käyttää mahdollisimman tehokkaasti öljyonnettomuuden vaikutusten minimoimiseksi.

Rajavartiolaitokselle on myönnetty rahoitusta seuraaviin kalastuksenvalvontatehtäviin:

Kalastuksenseurantakeskuksen toiminnan varmistaminen

EU-rahoitus 280 000 €

Euroopan unionissa on uudistettu kaupallista kalastusta koskevat valvontasäännökset. Neuvoston valvonta-asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on ylläpidettävä kalastuksenseurantakeskuksia (KSK), joiden tehtävänä on kalastustoiminnan ja pyyntiponnistuksen seuranta. Rajavartiolaitos hoitaa kalastuksenseurantakeskuksen tehtäviä. Kalastustoiminnan seuranta tapahtuu käytännössä seuraamalla alusten liikkeitä.

JDP-kampanjat eteläisellä Itämerellä

EU-rahoitus 1,4 M €

Rajavartiolaitos on osallistunut jo vuosia Euroopan kalastuksenvalvontavirasto EFCA:n (European Fisheries Control Agency) koordinoimiin yhteisen kalastuspolitiikan valvontakampanjoihin (JDP). Alusten mukaan tulee kalastustarkastajia sekä Suomen ELY-keskuksista että Itämeren muista rantavaltioista. Yhteisvalvontaoperaatiot ovat onnistuneet hyvin. Havaitut rikkomukset ja puutteet raportoinnissa ovat vähentyneet merkittävästi. Kampanjat ovat myös yhtenäistäneet valvontamenettelyjä eri jäsenvaltioissa.