Hyppää sisältöön

Vecka 4 vid Finska vikens sjöbevakningssektion: ändringarna i begränsningarna av gränstrafiken minskade gränstrafiken och ökade antalet avvisningar – räddningsuppdrag i havsområdet då människor gått ner sig på isen

Utgivningsdatum 2.2.2021 9.25 | Publicerad på svenska 2.2.2021 kl. 15.27
Pressmeddelande

Begränsningarna i gränstrafiken har skärpts genom statsrådets beslut från och med onsdagen den 27 januari 2021. Inresa på grund av arbete har begränsats till endast nödvändigt arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen. I enlighet med statsrådets gällande beslut fortsätter Finska vikens sjöbevakningssektion att verkställa den återinförda kontrollen vid de inre gränserna fram till den 25 februari 2021.

Gränsövergångsstället vid Helsingfors-Vanda flygplats

Antalet passagerare i trafiken över de inre gränserna (trafik från andra Schengenstater till Finland) minskade jämfört med föregående vecka. Under vecka 4 reste 3 778 personer in i Finland från andra Schengenstater via Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 3: 5 845). De minskade passagerarvolymerna i trafiken över de inre gränserna berodde på ändringarna i begränsningarna i gränstrafiken som trädde i kraft onsdagen den 27 januari 2021. Passagerarmängderna i trafiken över den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats (trafik från andra än Schengenstater) ökade däremot något. Vecka 4 reste sammanlagt 2 641 personer in i Finland via Helsingfors-Vanda flygplats i trafiken över de yttre gränserna (vecka 3: 2 358).

Det totala antalet passagerare som granskades av Finska vikens sjöbevakningssektion uppgick under vecka 4 till cirka 8 500 personer (ca 1 200 personer per dygn) vid Helsingfors-Vanda flygplats. Under vecka 4 avvisade Helsingfors gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion sammanlagt 56 personer som fortsatta åtgärder i anslutning till gränskontrollerna i samband med kontrollen vid de inre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats. Den huvudsakliga orsaken till avvisningarna var att en person anlänt till Finland i ett annat syfte än det som anges i statsrådets beslut som trädde i kraft den 27 januari (t.ex. arbetsresetrafik som inte räknas som nödvändig). Till följd av gränskontrollerna i trafiken över de yttre gränserna nekades tio (10) personer inresa vid Helsingfors-Vanda flygplats.

I samband med gränskontrollerna vid Helsingfors-Vanda flygplats delar Finska vikens sjöbevakningssektion ut coronaanvisningar som utarbetats av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vid Helsingfors-Vanda flygplats hänvisades fortsättningsvis alla passagerare som reste in i Finland till frivillig covid-19-testning.

Gränsövergångsstället i Helsingfors hamn

Tyngdpunkten i sjöbevakningssektionens gränskontrollverksamhet låg fortfarande i Helsingfors hamn vecka 4. Hamnens gränskontrollenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion fortsatte att verkställa kontrollen vid de inre gränserna i den ordinarie trafiken från Estland och Tyskland. Verksamheten vid hamnens gränskontrollenhet stöddes dagligen av andra enheter vid sjöbevakningssektionen. Sjöbevakningssektionen samarbetade också med Sjötullen och polisinrättningen i Helsingfors. 

Med anledning av de skärpta begränsningarna i gränstrafiken minskade passagerarantalet i inresetrafiken jämfört med föregående vecka. Passagerarantalet enbart i inresetrafiken uppgick till cirka 13 000 personer (ca 1 850 personer per dygn) vecka 4. Under vecka 3 reste sammanlagt cirka 20 000 personer in i Finland från Tyskland via Helsingfors hamn. Från och med onsdagen den 27 januari 2021 ökade begränsningarna i gränstrafiken antalet avvisningar i Helsingfors hamn med cirka en tredjedel. I Helsingfors hamn fattades under vecka 4 sammanlagt 41 avvisningsbeslut (vecka 3: 30). Den huvudsakliga grunden för avvisningarna var ett hot mot folkhälsan (inresa för arbete som inte räknas som arbete som är viktigt med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen. Finska vikens sjöbevakningssektion betonar att en person inte själv kan bestämma om arbetsresan är nödvändig eller inte. Hamnens gränskontrollenhet avvisade 25 personer under det första dygnet efter att statsrådets beslut hade trätt i kraft (den 27 januari). 

De skärpta begränsningarna i gränstrafiken ökade också antalet gränskontroller som kräver noggrannare utredningar, så kallade fördjupade gränskontroller, för att utreda om förutsättningarna för inresa uppfylls. Under vecka 4 utförde hamnens gränskontrollenhet sammanlagt 140 fördjupade gränskontroller (föregående vecka 130).

Dessutom ledde hamnens gränskontrollenhet måndagen den 25 januari en razzia för att avslöja personer som eventuellt gömt sig i den tunga trafiken för att komma in olagligt i landet. I razzian deltog patruller från hamnens gränskontrollenhet, Tullen och trafikövervakningssektorn vid polisinrättningen i Helsingfors. Inga personer hittades gömda i fordonen. Myndighetssamarbetet var smidigt.

 Dussintals bilar köar i Västra hamnen.

Gränsbevakningsmännen vid Finska vikens sjöbevakningssektion fortsatte dagligen sin verksamhet i hamnen i Tallinn 

Gränsbevakningsmännen från Finska vikens sjöbevakningssektion fortsatte att informera passagerare i hamnen i Tallinn i samarbete med norra prefekturen vid Estlands polis- och gränsbevakningsmyndighet. Dessutom samarbetade gränsbevakningsmännen i Tallinn med fartygsoperatörerna som trafikerar rutten mellan Helsingfors och Tallinn. Med hjälp av verksamheten i Tallinn kunde gränskontrollerna i Helsingfors hamn göras betydligt smidigare, särskilt med beaktande av de ändringar som grundar sig på statsrådets beslut och som trädde i kraft vecka 4.  Under vecka 4 beslutade 115 personer att avstå från sin resa till Finland efter att de i hamnen i Tallinn hade fått information av gränsbevakningsmännen från Finska vikens sjöbevakningssektion om de rådande förutsättningarna för inresa i Finland. På grund av de ännu strängare begränsningarna i gränstrafiken som trädde i kraft onsdagen den 27 januari 2021 fortsatte gränsbevakningsmännen vid Finska vikens sjöbevakningssektion att ännu intensivare än tidigare informera resenärerna i hamnen i Tallinn om förändringarnas inverkan.

Brottsbekämpning är en central del av upprätthållandet av gränssäkerheten

Vecka 4 inledde brottsbekämpningsenheten vid Finska vikens sjöbevakningssektion 16 (föregående vecka två) nya förundersökningar. 15 av dessa var summariska. Brottsbenämningarna var bl.a. riksgränsbrott och lämnande av oriktiga personuppgifter.

Dokumentutredningsgruppen upptäckte sammanlagt tre (3) förfalskade eller missbrukade dokument i samband med två (2) fall vecka 4.

De svaga isarna på Finska viken är farliga

Under vecka 4 utförde Finska vikens sjöbevakningssektion sammanlagt fem (5) sjöräddnings-, bistånds- och handräckningsuppdrag. Ett av uppdragen gällde en snöskoter som kört genom isen i Vederlax. Personen som körde snöskotern hade räddat sig upp på isen. Isen på händelseplatsen var svag och personen kunde inte flytta sig till tjockare is. En patrull från Hurppu sjöbevakningsstation räddade personen med ett isfordon. Personskador kunde lyckligtvis undvikas.

Isarna på Finska viken är fortfarande mycket svaga och situationen varierar från område till område. Trots kölden har isen på många ställen smält och/eller drivit ut till öppet hav. Utanför Kotka finns till exempel vidsträckta isfria områden. På mellersta och västra Finska viken finns ställvis ett svagt istäcke, men vid skärgårdens yttre kant är havet fortfarande helt isfritt. Istjockleken varierar kraftigt och på grund av snötäcket har fastis inte bildats överallt ens i den inre skärgården. Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att isarna ställvis är farligt svaga i havsområdet. Man löper risk för hypotermi omedelbart om man hamnar i havet.

Internationellt samarbete 

Bevakningsfartyget Turva övade nödbogsering tillsammans med Estlands polis- och gränsbevakningsmyndighets bevakningsfartyg Kindral Kurvits söndagen den 31 januari. De praktiska övningarna gynnar båda parterna och är viktiga för att främja ett smidigt samarbete även vid eventuella olyckor.

Raja – pressmeddelande