Hyppää sisältöön

Rajavartiolaitoksen harjoitusta koskeva tilapäinen liikkumisrajoitus

Julkaisuajankohta 31.10.2023 8.39

Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajavartiolain (578/2005) 71 §:n 1 momentin mukaan sisäministeriön asetuksella voidaan säätää Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa tai aluetta koskeva liikkumisrajoitus tai -kielto, jos se on välttämätöntä henkilöiden vaaroilta suojaamiseksi tai Rajavartiolaitoksen erittäin tärkeän toiminnan suojaamiseksi. Sotilaallisen harjoitusalueen tai rajaturvallisuuteen liittyvän harjoitusalueen osaa taikka Rajavartiolaitoksen 39 §:n 3 momentin nojalla käyttöönsä ottamaa kiinteistöä koskevan tilapäisen liikkumisrajoituksen tai -kiellon voi harjoituksen tai kiinteistön käyttöönoton ajaksi määrätä vähintään kapteenin tai kapteeniluutnantin arvoinen rajavartiomies.

Liikkumisrajoitusta tai -kieltoa rikkova henkilö voidaan poistaa rajoituksessa tai kiellossa tarkoitetusta tilasta tai siinä tarkoitetulta alueelta. Jos paikalta poistaminen on ilmeisesti riittämätön toimenpide eikä rajoituksen tai kiellon rikkomista voida muutoin estää, henkilö voidaan ottaa kiinni. Kiinni otettu voidaan pitää säilössä niin kauan kuin on todennäköistä, että hän syyllistyy rajoituksen tai kiellon rikkomiseen, kuitenkin enintään 24 tuntia kiinniottamisesta.

Tällä asiakirjalla määrätään Hiienvaaran harjoitusalue Rajavartiolain 71 § mukaiseksi Rajavartiolaitoksen kohteita ja harjoituksia koskevaksi liikkumisrajoitusalueeksi 1.11.2023 06:00 – 2.11.2023 24:00 väliseksi ajaksi alla olevan kuvan mukaisesti.  Määräyksen perusteena on Rajavartiolaitoksen tarve suojata toimintaansa Rajavartiolain tarkoittamalla tavalla harjoitustoimintaan liittyen.

Alue on merkitty maastoon Hiienvaaran harjoitusalueen johtosäännön mukaisesti tolpin ja puihin tehdyin merkinnöin. Merkinnät on tehty punaisilla muovispiraaleilla sekä varoituskylteillä. Rajoituksesta viestitään harjoituksen muun tiedottamisen yhteydessä.

Karttakuva alueesta.

Päätöksen täytäntöönpano

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 122 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana myös, jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä.

Koska päätöksen täytäntöönpanon lykkääminen vaarantaisi Rajavartiolaitoksen erittäin tärkeää toimintaa, ei päätöksen täytäntöönpanoa voida yleisen edun vuoksi lykätä siihen saakka, että päätös saisi lainvoiman.

Päätöksen tiedoksianto

Hallintolain (434/2003) 55 §:n mukaan tiedoksianto voidaan toimittaa yleistiedoksiantona, jos sitä ei voida toimittaa tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona. Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää myös silloin, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai, kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Koska tiedossa ei ole, kuinka montaa henkilöä päätös koskee, annetaan se tiedoksi yleistiedoksiantona Rajavartiolaitoksen verkkosivuilla osoitteessa raja.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä 1.

Lisätiedot

Päätökseen liittyvät kysymykset voi tarvittaessa osoittaa Pohjois-Karjalan rajavartioston johtokeskukseen puh. 0295 423 009.  

Komentaja, eversti Marko Turunen

Harjoituksen johtaja, kapteeni Jussi Korhonen

Liitteet

Tilapäinen liikkumisrajoitusalue Hiienvaarassa 1.11.–2.11.2023 harjoitustoiminnan vuoksi

Pohjois-Karjalan rajavartiosto toteuttaa Hiienvaaran harjoitusalueella rajaturvallisuusharjoituksen 1.11.–2.11.2023. Harjoituksen ajaksi rajavartiosto asettaa alueelle liitteenä olevan määräyksen mukaisen tilapäisen liikkumisrajoituksen.

Liite 1 (pdf)

 

Kuulutukset ja yleistiedoksiannot Pohjois-Karjalan rajavartiosto