Kansainvälinen Balex 2021 -harjoituskokonaisuus edistää merellisiin monialaonnettomuuksiin ja ympäristövahinkojen torjuntaan varautumista Itämerellä

18.3.2021 15.33
Tiedote
Vartiolaivaturva merellä. Turvan helikopteri tasolle laskeutumassa meripelastushelikopteri.
Balex 2021

Rajavartiolaitos järjestää tänä vuonna kansainvälisen Balex 2021 -harjoituksen, jossa harjoitellaan merellisen moniala- ja ympäristöonnettomuuden torjuntatoimia. Harjoituskokonaisuus käynnistyi Suomenlahden merivartioston johdolla videokokousjärjestelyin 17.3.2021 toteutetulla karttaharjoituksella. Vuoden 2021 Balex -kokonaisuus huipentuu Kotkassa 24.-25.8.2021 järjestettävään meriharjoitukseen.

Harjoituskokonaisuus on osa Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimuksen (HELCOM) piiriin kuuluvaa vuosittaista yhteistyötä. Se järjestetään vuosittain eri puolilla Itämerta – vuonna 2021 isäntänä toimii Suomi. Harjoitukseen osallistuu useita kansainvälisiä yksiköitä ja asiantuntijoita. Harjoituksella varaudutaan suurimittaiseen monialaonnettomuuteen, joka on mahdollinen vilkkaasti liikennöidyllä Itämerellä. Harjoitusskenaariossa suomalaiset viranomaiset ja muut toimijat ryhtyvät välittömästi Rajavartiolaitoksen johdolla toimiin ihmishenkien pelastamiseksi ja ympäristölle aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi. Myös muut Itämeren rantavaltiot kutsutaan apuun.

Itämeri on yksi vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista maailmassa, joten suuronnettomuuden mahdollisuus on jatkuvasti läsnä. Riskien kirjo moninaistuu laivaliikenteen määrän kasvaessa. Pelkästään Suomenlahdella liikennöi vuosittain yli 36 000 alusta, ja kuljetetaan noin 180 miljoonaa tonnia öljyä. Lisäksi Suomenlahdella liikkuu suuri määrä huvialuksia, sekä kauppa- ja matkustaja-aluksia. 

Kapeutensa vuoksi Itämeri on erityisen haavoittuvainen öljy- ja kemikaalionnettomuuksille. Onnettomuustilanteessa mereen päässyt öljy voi ajautua rannikolle nopeasti, viimeistään muutaman vuorokauden kuluessa. Rikkonaisella rannikolla likaantuvan rantaviivan kokonaispituus voi olla satoja kilometrejä. Ilman välitöntä torjuntatoimien aloittamista päästö tahraa rannat, häiritsee elinkeinoja, ja saattaa aiheuttaa pitkäkestoista haittaa luonnolle. Yhteiskunnalle koituvat kustannukset voivat nousta huimiin lukuihin. Tästä syystä torjuntatoimien keskittäminen mahdollisimman nopeasti onnettomuuspaikalle merellä on erityisen tärkeää.

Rajavartiolaitos vastaa rajaturvallisuuden lisäksi meripelastuksesta ja ympäristövähinkojen torjunnasta avomerellä. Suuren öljyonnettomuuden torjuminen on yhteistyötä useiden viranomaisten ja vapaaehtoisten kesken. Merialueen suuronnettomuustilanteessa Rajavartiolaitoksen johtamaan operaatioon osallistuu useita eri yhteistoimintatahoja.

Balex 2021 -harjoituskokonaisuuteen osallistuvat Rajavartiolaitoksen ohella mm. Kymenlaakson pelastuslaitos, Merivoimat, WWF ja Ilmatieteen laitos. Myös kansainvälinen tuki on tärkeää. Merelliset onnettomuudet eivät noudata aluevesirajoja. Balex -harjoitusten tavoite onkin tukea sitä, että jokainen Itämeren rantavaltio pystyisi johtamaan suuren öljyntorjuntaoperaation omien resurssiensa lisäksi myös naapurimaiden torjuntaresursseja hyödyntäen. Harjoittelun kohteena ovat operaation suunnittelu, johtaminen ja viestintä, sekä merellä ja rannoilla toimeenpantavat ympäristövahinkojen torjuntatoimet.

Balex 2021 -harjoituksen johtaa Suomenlahden merivartiosto. Harjoituksen toteuttamista tukevat Rajavartiolaitoksen esikunnan johtamat OILSAREX ja OILART -projektit, jotka kehittävät öljyvahinkojen torjunnan ja merellisen harjoitustoiminnan toimintamalleja. Rajavartiolaitos kehittää vuoteen 2027 ulottuvan strategiansa mukaisesti muun muassa merialueen tilannekuvaa, valvontaa ja kykyä johtaa ympäristöonnettomuuksien torjuntaa. Balex -harjoituksen perusteella pyritään tunnistamaan kehittämistarpeita, jotka huomioidaan erityisesti ympäristövahinkojen torjuntatoimien kehittämisessä.

Raja - tiedote