Hyppää sisältöön

Ammunnat Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa 2.7.2021

1.7.2021 11.08
Tiedote

Varoitus / Váruhus / Váruttâs / Vaartõs / Skjutvarning / Warning

VAROITUS

Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa 2.7.2021.

Vaarallinen alue: 

Ampumarata - Saarineitämöjärvi - Sylvenvaara - Alimmainen Kerttujärvi – Kerttujärvi – Aitavaara - Mukanperävaarat - Ampumarata.

Lisätietoja saa puhelimitse numerosta 0295 425 372 ja ammuntojen aikana numerosta 0295 425 340. 


VÁRUHUS

Lappi rádjagozáhus báhčá juolgeveaga vearjjuiguin Kerttuvaara báhčinšiljus Anáris 2.7.2021.

Váralaš guovlu:

Báhčinšillju - Saarineitamojärvi - Sylvenvaara - Vuolimuš Kerttujärvi – Kerttujärvi – Aitavaara - Mukanperävaarat - Báhčinšillju.

Lassidieđuid oažžu telefovnnain nummiris 0295 425 372 ja báhčimiid áigge nummiris 0295 425 340.


VÁRUTTÂS 

Laapi räjikocceemlájádâs páácá jyelgivievâ viärjuiguin Kiärdusvääri pääccimsaa jeest Anarist 2.7.2021.    

Varâlâš saje: 

Pääccimsaje – Saarineitämöjävri – Sylvenvääri – Vyelemuš Kiärdusjävri – Kiärdusjävri – Äiđivääri – Mukanperäväärih – Pääccimsaje.

Lasetiäđuid finnee puhelin peht numerist 0295 425 372 já pacâmij ääigi numerist 0295 425 340. 


VAARTÕS 

Lappi raajjväärdtõk pääčč mäddviõǥǥi pääččamneävvaivuiʹm Kerttuvääʹr pääččamvuuʹdest Aanrest 2.7.2021.

Vaarlaž vuʹvdd: 

Pääččamǩeäinn – Saarineitämöjäuʹrr – Sylvenvääʹrr – Vueʹlmõs Kerttujäuʹrr – Kerttujäuʹrr –Äiddvääʹrr - Mukanperävääʹr – Pääččamǩeäinn. 

Lââʹssteâđaid vuäǯǯ teʹlfonpääiʹǩ nââmrest 0295 425 372 da pääččam äiʹǧǧen nââmrest 0295 425 340.


SKJUTVARNING

Lapplands gränsbevakningssektion skjuter med infanterivapen på Kerttuvaara skjutområde i Enare kommun 2.7.2021.


Det farliga området omfattar:

Skjutområdet - Saarineitämöjärvi - Sylvenvaara - Alimmainen Kerttujärvi - Kerttujärvi - Aitavaara - Mukanperävaarat - skjutområdet.

Tilläggsuppgifter tfn 0295 425 372 och under övningens gång tfn 0295 425 340.


WARNING

Lapland Border Guard District will carry out shootings using infantry arms on Kerttuvaara shooting range in Inari municipality 2.7.2021.

Restricted dangerous area:

Shooting range - lake Saarineitämöjärvi - Sylvenvaara - lake Alimmainen Kerttujärvi – lake Kerttujärvi – Aitavaara - Mukanperävaarat - shooting range.

Further information, phone 0295 425 372, during shootings phone 0295 425 340.
 

Ampuma- ja melutiedotteet Lapin rajavartiosto Raja - tiedote